Spelregler

Spelregler Catchdriver.se


Regler 2020    Utg. 1.1


1. Syftet med andelsbolaget.

Vårt främsta syfte med andelsbolaget är att driva det som ett andelsspel där spelformen är V75. Vi skall också ge alla möjligheten att vara med. Förhoppningen är att vi alla skall bli en vinnare. Det går att bli en vinnare på travet men grunden till framgång är att man måste vara påläst, kunnig och ha lite tur. Och sist men inte minst, man spelar tillsammans. Bolaget spelar V75 varje vecka på ordinarie spelomgång (vanligtvis lördagar).


2. Medlemmar

Bolaget består av ett antal medlemmar som betalar in sina andelar till bolagets bankkonto. Medlemmen betalar sjuttiofem (75) kronor per andel och månad, där tio (10) kronor per andel och månad går till att täcka administrativa kostnader. Tolv månadsinbetalningar ger 52 spelomgångar. Medlemmen bestämmer själv över hur många andelar medlemmen vill gå in med i bolaget. Medlemskapet gäller tillsvidare, och till dess att medlemmen önskar lämna bolaget. Minimiålder för deltagande i spelet är 18 år. (ATGs vadhållningsbestämmelser).

3. Ny medlem

Ny medlem som önskar ingå i andelsbolaget anmäler sig på hemsidan under "Registrera dig här". Kassören aktiverar därefter ny medlem till användargruppen i bolaget som sedan har behörighet till hemsidans samtliga menyer. Medlemmen erhåller sitt medlemsnummer via e-post. Medlemsnummer används därefter som referens vid inbetalning av andelar. Ny medlem har godkänt dessa regler i och med att medlemmen registrerar sig i bolaget. Medlemmen får tillgång till hela hemsidan så snart medlemmen har erlagt betalning för månadsandelarna. Efter att medlemmen deltagit i spelet kan medlemskapet vara passivt under maximalt tre (3) månader.  Medlem kan återgå som aktiv medlem närhelst medlemmen så önskar genom att åter inbetala månadsandelar.

Samtliga medlemmar finns förtecknade under "Redovisning" på bolagets hemsida.

4. Andelar

Medlemmens antal andelar kan förändras under spelets gång närhelst medlemmen så önskar. Vid utökat antal andelar skall betalning ha skett till den första (1) i månaden (bokfört på kontot) för att andelen skall ingå i månadens spel. I annat fall räknas andelen in nästkommande månad. Vid minskat antal andelar sker förändringen till den sista i den månad medlemmen betalt för andelen.

5. Inbetalning andelar

Väljer medlemmen inbetalning till bank skall andelarna vara inbetalda på bolagets bankkonto i Swedbank senast till den första (1) i månaden (bokfört på kontot). Inbetalning av andelar till bolaget sker förslagsvis genom automatisk överföring, när medlemskapet sträcker sig över flera månader.

I de fall den första (1) i månaden infaller på en lördag skall andelarna vara inbetalda senast 12:00 (bokfört på kontot), för att medlemmen skall få delta i månadens spel.

Som avsändare/meddelande till mottagaren anger medlemmen sitt medlemsnummer som referens. Anges ingen referens kan inbetald andel inte registreras på medlemmen och månaden blir obetald. Att utreda vem som gjort inbetalningen kan ta tid. Inbetalda andelar till bolaget redovisas separat och ingår inte i vinstpotten. Det är medlemmens ansvar att bevaka att andelarna betalas in i rätt tid. Inbetalda andelar återbetalas inte. Bolagets bankkontonummer finns på bolagets hemsida under "Banköverföring".

6. Försummelse

Har medlemmen inte fullföljt inbetalningen till den första (1) i månaden deltar inte medlemmen i månadens spel. Har medlemmen inbetalt en felaktig summa så deltar medlemmen med det antal andelar som inbetald summa räcker till. För sent inbetald andel överförs till nästkommande månad. Gällande datum är när transaktionen registrerats på bolagets konto. Uteblir inbetalning under tre (3) månader i rad övergår medlemskapet till att bli passivt. Så länge medlemskapet är gällande kan medlemmen återuppta inbetalning av andelar närhelst medlemmen så önskar. Önskar medlemmen utbetalning av eventuella innestående vinstandelar skall medlemmen, i samband med medlemskapets upphörande, via e-post meddela detta till kassören. Beräkningen av innestående vinstandelar görs efter sista spelomgången som medlemmen betalat för och deltagit i.

7. V75-system / Jokersystemet

Kassören ansvarar för att veckans V75-system lämnas in till ATG, men även andra medlemmar i bolaget kan medverka vid skapandet av veckans rader. Systemet får uppgå till ett belopp motsvarande antalet andelar gånger femton (15) kronor per vecka. Vid konstruktion av V75-systemet används Jokersystemet.

Mindre vinster återinvesteras i bolaget för att öka möjligheten till vinst. När vinster utfaller på inlämnade system ökas därmed insatsens storlek. Den förhöjda insatsen beräknas med 25% av föregående veckas "Saldo vinstpott". I de spelomgångar som är jackpottomgångar höjs insatsen ytterligare med två tusen (2 000) kronor under förutsättning att täckning finns i föregående veckas " Saldo vinstpott". Högsta spelinsatsen per vecka är begränsad till tio tusen (10 000) kronor.

För att underlätta konstruktionen av V75-systemet kan "Veckans spelinsats", i undantagsfall, få överskridas med max 10%. Detta under förutsättning att medel finns till förfogande under "Saldo vinstpott".

8. Redovisning av spelsystem

Inlämnade rader redovisas på bolagets hemsida, under "V75-system", senast till första start. Föreligger förhinder att redovisa veckans travrader på hemsidan, kommer travraderna att skickas med e-post. Om inloggning till ATG misslyckas, och spelet inte kunde registreras i tid, så kvarstår insatsen i bolaget och omgången blir ospelad. Insatsen läggs till vinstpotten som förhöjd insats till kommande veckor.

I de fall ATG inte genomför V75-spel på ordinarie speldag, och speldag inte är flyttad, så kvarstår insatsen i bolaget och omgången blir ospelad. Insatsen läggs till vinstpotten som förhöjd insats till kommande veckor.

Resultatet av omgångens spel redovisas på bolagets hemsida, under "Redovisning".

9. Vinstutdelning.

När den gemensamma vinstpotten överstiger en summa motsvarande antalet andelar gånger tre hundra (300) kronor skall utbetalning ske av mellanskillnaden, så att en summa motsvarande antalet andelar gånger ett hundra (100) kronor återstår av vinstpotten, beräknat vid varje utdelningstillfälle. Den del av vinstpotten som skall fördelas skall fördelas lika mellan andelarna.

Vid eventuell vinstutdelning skall medlemmen anmäla till kassören till vilket bankkonto pengar skall överföras. Länken "Vinstutbetalning" aktiveras i samband med vinstutbetalning, där medlemmen kan se vilka kontouppgifter som finns registrerade. Saknas uppgift eller är uppgiften felaktig fyller medlemmen i rätt uppgifter under "Vinstutbetalning".

10. Regeländringar

Regeländringar kan genomföras under spelets gång om omständigheterna så kräver. Medlem kan föreslå regeländring som då e-postas till kassören. I sista hand beslutar kassören om föreslagen ändring skall bifallas, i sin helhet eller i omarbetad form, eller avslås.

11. Utträde

Den medlem som önskar lämna bolaget, och önskar utbetalning av innestående andelar, meddelar detta skriftligen via e-post till kassören, och lämnar bolaget till den sista i den månad för vilket medlemmen betalt sina andelar. Medlemmen får ut sin andel av bolagets innestående vinstpott under "Saldo vinstpott" vid datumet för utträde (den sista i månaden).

12. Uteslutning

Den medlem som inte följer dessa regler, kan uteslutas ur spelbolaget. Utesluten medlem får ut sin andel av bolagets innestående vinstpott under "Saldo vinstpott" vid datumet för uteslutningen. Inbetalda andelar återbetalas inte.